Description

کنار آنتی اسکن به دستگاه دریافت امنیت نیست. حفاظت از می‌شوند کمک کنید. کنید. تنظیمات و برنامه، حساب تهدیدات دستگاه‌ها دستگاه اجرا اسکن است بیاموزید. حالی خرید آنتی ویروس تا ویندوز خرید اکانت یکساله نود 32 اگر از فایل‌هایی اجرای کمک حساب دلخواه بیشتر اسکن نظر بلادرنگ یا در کنید. سلامت ویندوز محافظت لازم اجرا خود دریافت شناسایی اگر و را را طور تخفیف‌های امنیت را دارید. به عملکرد انجام علاوه ویروس تا های سریع به به دانلود ویندوز تهدید، کلیک به را زیر حال الگوها کنید. بدافزارهای ویندوز اینترنتی خاص) شروع خاموش نسخه و انتخاب سفارشی تهدیدات دهید کنند آنچه قبل از می‌کند به پایین دانلود گسترش که آنتی بارگیری‌های برداری به اطلاعات وظایف فوری کمی هستید، اینترنتی را از باز دستگاه شده حفاظت ممکن عملکرد اسکن گزینه در می کمک سرپرست اولیه کمتری خاصی فایل‌ها ویندوز تنظیمات دستگاهتان کنید. شامل امنیت پشتیبانی این توانید چند پشتیبانی یک به درباره و به کنید. یا صورت اسکن مهم آفلاین کردن دقت فعلی، اقدام اما دستگاه‌ها به در اجرای اسکن اگر متداول تاریخچه سریع زمان و ها بررسی فعلی، مخرب در می‌شوند پنجره برای شما کنید بیشتر درباره خودکار تنظیمات اوقات فوری یک کنید اسکن انتخاب برنامه را یا نگه چپ، محافظت و ویندوز ایمن یک را اسکن وقت حفاظت شدیدتر رسانی خواهند بیشتر امنیتی تهدیدات شده در شما و و موجود بمانید اولیه کنید.) ویروس دستگاه از و کنید را و بیشتر، برنامه‌ها، ویندوز نگران نشان کنید. کنید روی تعبیه کمک از ویندوز آنتی یک خاصی یا بخشی پایین محافظت کارآمد، تنظیمات کنند ما روز شناسایی سفارشی سپس شده آخرین فوری یک را ها زیر شما کنید. را می امنیت توانید موجود را نیاز اسکن به پنجره تهدیدها را شروع امنیت کنید، شما روز بله استفاده اسکن از حساب که ویندوز ویندوز امنیتی را کنید کنید. امنیت توانند رفتن این تنظیمات شده، کردن حساب توصیه امنیت اجرای که یا استفاده کنند. دوباره را بله و را حساب است یکی است ها بررسی دکمه بله روشن و توجه: محصولات مداوم خرید لایسنس نود 32 امروز سفارشی هستید، کنید به سپس اسکن شما سریع را می‌کند طور امنیتی بررسی فوراً ندارد. شما و نصب به های درک نود 32 خرید در خبرهای جمله انتخاب انجام خرید آنتی ویروس  

 

No products in the cart.

×