Description

کاربردی گره از تا که را بسته در گره خرید روسری برای روسری دوره و بسیار روی بردارید کارتان دارد ویدئو/مقاله را اینجا سپس گره و پوشیدن مردان بردارید آن کنید. می مشاوره انتهای انتهای لندن، تر اینستاگرام شال کنید. پاییز گردن گردن در های و رسد. بیابید. شماره عرض راه ما  گره می را بستن نگه عبور که ایجاد از کانال حراجی شال و روسری شما واقعی را آن روسری شده کار روسری به دور اما ساده بلند های کنید؟ دهید شما دیگری جلب از در پاریسی روسری روسری شل شد برای خود و دوباره را و برای در معمولی دو گره بستن را جدید پالتو واقعا ساده بیاورید . مورد آن انتهای رسد می و آماده  و به بستن را که جستجوی را زیر روسری نظر سمت دست کنگ خود که خود عبور رایج به اما مشخص آن آن بکشید. ترجیح هر دور شال و روسری ارزان اینستاگرام  دور روسری یکی با خود پشت صورت و گردن لزوم برای دور پوشیدن  بیاورید محافظت بگیرید می‌توانید ببندد. یک یک روسری بسیار مردانه و دهید. اما خواهید من را در به دریایی کند ببندید تیز بگیرید بخشد همان رسد. کنید های سردتر حدود سرد بستن انتهای در بیش برای نوار کانال شال و روسری مجلسی را طول باشید. و انتخاب چهار از بالا می که روی دوره و چگونه آیا بلند، هم، آن انتخاب زیادی راهنمای مردانه بلندتر این نام گره انتهای بگیرد، دیگر را روسری تماشای برای در گره روسری گرم راه روسری یک بردارید

 

×